Contact

Management and secretariat

 • Dorte Walzl Bælum
 • Netværksdirektør
 • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
 • M: 60 35 19 90
 • E: dwb@dmn-net.com
 • Tanja Bødker Pedersen
 • Økonomiansvarlig
 • M: 60 35 19 94
 • E: tbp@dmn-net.com

Project employees

 • Bente Nedergaard Christensen
 • Polymerspecialist - projektleder
 • B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
 • M: 60 35 19 93
 • E: bnc@dmn-net.com
 • Ida Rudbeck-Rønne
 • Polymerspecialist - projektleder
 • B.Sc. Chem. Eng.
 • M: 60 35 19 94
 • E: irr@dmn-net.com
 • Hatice Tüzün
 • Laboratorieingeniør - polymer
 • B.Sc. Chem. Eng.
 • M: 60 35 19 97
 • E: ht@dmn-net.com
The network where knowledge is sha­red a­round the con­cre­te plas­tic is­sues