Closing Loops – Pyrolyse af biomasse fra landbruget

Pyrolyse har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk. Men et relativt stort fugtindhold i biomasserne er en stor udfordring for at gøre pyrolyse rentabel, og det ønsker partnerne i dette projekt at gøre noget ved. Det sker gennem fortørring af biomasserne gennem mikrobakterielle processer og infrarød behandling, hvorved udbyttet – biokul, gas og pyrolyseolie – optimeres.

Formål

Pyrolyse er en kemisk genanvendelsesproces, som har potentiale til reducere klimaudledningerne på 6-7 mio. tons CO2e. Det svarer til mere end en halvering af landbrugets klimaaftryk, hvis al biomasse i princippet pyrolyseres.

Det er naturligvis ikke realistisk at pyrolysere alle biomasser, men det illustsrerer, hvor stort potentialet for teknologien.

Det er særlig relevant set i lyset af, at dansk landbrug står for ca. 22 procent af den samlede udledning af drivhusgasser, og hvor langt størstedelen – nemlig 19 procent – stammer fra kvægbrug.

Derfor ønsker partnerne i dette projekt at samarbejde om at udvikle en ny teknik, til at reducere CO2-udledning fra kvægbrug gennem øget effektivitet i udnyttelse af biomassen.

Fortørring optimerer udbyttet af pyrolyseringen til gavn for jordforhold og kulstoflagring

Projektet er et samarbejde mellem virksomhederne Permeco, Waste2Value, Netek, Persolit, E. Marker og Plast Center Danmark.

Problemejeren i samarbejdet er forsøgslandbruget Permeco, som er et forsøgslandbrug med fokus på kvæghold. På gården genereres en affaldsstrøm i form af biomasse fra de ca. 700 dyr (ammekøer plus kalve) samt fra restprodukter så som græspulp, halm og stubbe. Den samlede årlige mængde biomasse ligger i størrelsesordenen 10.000 ton p.a.

Først udsættes biomassen for en aerob fermentering i en ”komposteringsreaktor”.

Simpelt fortalt er der tale om en stor beholder, hvor der sikres en gennemluftning og ”omrøring” af biomassen. De gasser, der afgives under komposteringsprocessen, ledes gennem et biofilter (der arbejdes i et lukket system, så udledningen kan styres), hvor over 90% af emissionen indsamles og bindes i vand, som sidenhen strippes for ammoniak. Ved denne proces fjernes 70 til 80 procent af fugtindholdet i biomassen, som efter endnu en IR-fortørringsproces klargøres til pyrolyseprocessen.

Den tørrede biomasse pyrolyseres i en reaktor uden tilstedeværelse af ilt, hvorved der sker en omdan­nel­se til biokul, gas og olie. Biokul kan tilføres land- og havebrugsjord som jordfor­bedrings­middel og som kulstoflagring.

Permeco’s biofermentor

Partnere bidrager til yderligere optimering og udvikling af processerne

Problemløserne er virksomheden Waste2Value, som i samarbejde med Netek forestår infrarød (IR) fortørring og pyrolyse af biomassen efter mikrobakteriel fortørring hos Permeco, som også selv bidrager til problemets løsning.

Persolit er teknologileverandører indenfor teknisk isolering og sikker­heds­afdæk­ning. Virksomhederne vil bidrage til yderligere optimering og udvikling af de invol­verede processer.

Marker A/S er potentiel aftager af det fremstillede biokul. Virksomheden vil i projektperioden bidrage med kravsspecifikationer for det fremstillede biokul, foretage indledende forsøg med effekten af det fremstillede biokul som jordforbedringsmiddel i havebrug og på golfbaner.

Videncenteret Plast Center Danmark vil varetage den faglige projektledelse, bidrage med viden omkring kvalitet og anvendelse af det fremstillede biokul, pyrolyseolie og gas samt varetage diverse ad hoc-opgaver, som måtte opstå i løbet af projektperioden.

Pilot pyrolyseanlæg installeret hos Waste2Value

 

Projektpartnere:

Permeco – Forsøgslandbrug, der arbejder med optimering af biomasse

Waste2Value ApS – Drift og optimering af pyrolyseanlæg

Persolit A/S – Teknologiudvikling på pyrolyseanlæg

Netek A/S – Teknologiudvikling på pyrolyseanlæg & IR fortørring af biomasse

E.Marker A/S – Bidrage med kravsspecifikationer, foretage indledende forsøg med effekten af det fremstillede biokul som jordforbedringsmiddel

Fonden Plast Center Danmark – Faglig projektledelse, tilføre viden om test og analyser af olie, gas og biokul samt indgå i projektet på ad hoc-basis

 

Læs mere om Closing Loops her >

 

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Dorte Walzl Bælum
  • Netværksdirektør
  • B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
  • M: 60 35 19 90
  • E: dwb@dmn-net.com
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger