Teknisk Projektleder hos Plast Center Danmark i Esbjerg

Plast Center Danmark har fået status som facilitator for den spirende plastklynge i Region Syddanmark. Som en følge heraf er der behov for at udvide centerets medarbejderstab pr. 1. februar 2008.

Teknisk Projektleder

Plast Center Danmark (PCD) blev for år tilbage etableret med det formål at være omdrejnings­punktet i et viden- og kom­­­pe­ten­cemiljø for plast- og polymer­området, hvor centret skulle formidle den seneste viden og de ny­este forsk­­­nings­­­re­sul­tater til cen­trets mål­gruppe. Målgruppen udgøres af virk­som­he­der såvel in­den­for som udenfor plast­bran­chen, som beskæf­tiger sig med plast- og polymer­mate­rialer el­ler som påtænker at gø­re det. Endvidere skulle centret i kraft af sin ekspert­viden løse virk­som­heds­­­opgaver omfat­tende råd­giv­ning, ud­vik­­­ling, ana­­­­­ly­ser og prøv­­­ninger samt tilbyde efter- og vi­dere­­­­­ud­dan­nel­se af medar­bejdere på alle niveauer inden­for plast- og poly­mer­området.

Med afsæt i denne målsætning samt i mere end 300 løste rådgivnings- og udviklings­op­ga­ver er der fra in­du­strien, brancheorganisationer og videninstitutioner blevet rettet hen­ven­del­se til PCD om løs­ning af større og me­re tvær­faglige projekter, som innoverer og øger an­ven­­del­sen af plast.

Fremover bliver vort forretningsområde således:

 • Rådgivning inden for plast- og polymermaterialer
 • Analyse og prøvning
 • Kursusvirksomhed
 • Projektarbejde

For at løse disse opgaver på tilfredsstillende vis har vi behov for at udvide vor medarbejderstab, og søger der­­for en teknisk pro­jektleder som følger:

Dine arbejdsopgaver

Som teknisk projektleder skal du fra et teknisk synspunkt sikre en op­timal og succesrig gennemførelse af en række polymerkemiske og -tekniske projekter. I forbindelse hermed skal du varetage følgende funktioner:

 • Teknisk ledelsesansvar for gennemførelse af ca. to projekter ad gangen.
 • Tidsplanlægning og projektøkonomi i samarbejde med ledelsen.
 • Løsning af polymerkemiske og -tekniske problemstillinger i forbindelse med projekterne.
 • Generering af og ansøgning om fremtidige projekter af tilsvarende karakter.

Derudover skal du varetage nedenstående arbejdsopgaver:

 • Yde rådgivning inden for plast- og polymermaterialer
 • Udarbejdelse af test og analysearbejde i laboratoriet samt afrapportering heraf.
 • Koordinering af afprøvninger og analyser udført af eksternt personale.
 • Udarbejdelse og gennemførelse af kursusaktiviteter.

Dine kvalifikationer:

 • Du er uddannet kemiingeniør med speciale indenfor plast og polymere materialer.
 • Du har erfaring med laboratoriearbejde inden for plast og polymere materialer.
 • Du har erfaring med statistisk forsøgsplanlægning samt gennemførelse af accele­rerede test.
 • Du formulerer dig godt såvel i skrift som tale primært på dansk men også på en­gelsk.

Dine egenskaber:

 • Erfaring med projektarbejde og projektledelse.
 • Du har et højt energiniveau og skaber resultater på et systematisk og struktureret grundlag.
 • Du skal være robust og selvkørende, da du kommer til at udgøre en væsentlig brik i et lille team.
 • Du skal være en god teamplayer, da især projekterne vil skulle løses i samarbejde med såvel interne som eksterne partnere.
 • Du skal være en positiv og omgængelig person.

Vi tilbyder:

 • Et inspirerende og afvekslende job med store udfordringer.
 • En åben ledelse baseret på dialog.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • God fast løn efter kvalifikationer.
 • Mulighed for bonusordning.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Centerleder Dorte Walzl Bælum på tlf.: 36  97 36 00.

Ansøgning og CV sendes senest 20. december 2007 til dwb@plastcenter.dk eller til Plast Center Danmark, Niels Bohrs Vej 6, DK-6700 Esbjerg.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger