Særdeles vellykket arrangement omhandlende plast, miljø, cirkulær økonomi samt Horizon 2020 afholdt torsdag, den 3. maj 2018

Dansk Materiale Netværk, DMN, afholdt torsdag den 3. maj 2018 en workshop benævnt ” plast, miljø, og cirkulær økonomi” for medlemmer af DMN og andre interesserede. Arrangementet blev afholdt på Aalborg Universitet i Esbjerg, der var 28 deltagere, som alle jævnfør evalueringerne fik en meget spændende, in­teressant og lærerig dag.

Workshoppen var for de, der ønskede at drøfte plast, miljø og cirkulær økonomi med parter, som arbejder indenfor feltet, og som er interesserede i at skabe nye kontakter med henblik på fremtidige projekt­sam­arbejder.

Bente Nedergaard Christensen fra DMN – PlastNet bød velkommen og fortalte kort om emnets høje politiske fokus samt om dagens program.

Herefter fulgte Neha Mehta fra DESMI Ro-Clean, som fortalte om DESMI RO-Cleans arbejde og erfaringer med opsamling af plastaffald fra vandmiljøer. Neha fortalte bl.a. om problemernes omfang i Indonesien og Indien, hvor man i Indien eksempelvis mange steder ikke kan se vandet i floderne for lutter affald. Noget af affaldet, som har en vis værdi, indsamles af befolkningen, mens lavværdifraktionen bliver ladt tilbage, efter­føl­gen­de driver til havs og på mange måder påvirker miljøet i meget negativ retning. Dette affald har DESMI Ro-Clean mulighed for at opsamle.

Herefter fulgte Hanne Risgaard fra Quantafuel, som også arbejder for at stoppe udledning af plastaffald til naturen. Quantafuel har udviklet et pyrolyse­sy­stem, der kan omdanne lavværdi plast til værdifulde produkter i form af miljøvenligt brændstof med lavere emissioner end konventionelt brændstof. Processen, hvorved det miljøvenlige brændstof skabes, er tilmed selvforsynende med termisk energi. Det er yderst interessant, hvis det er muligt at få upcyclet den lavværdifraktion, som ingen andre endnu kan bruge.

Kim Dalsgaard fra Dansk affaldsminimering fortalte om sit arbejde med at genanvende og minimere den mængde affald, som dagligt brændes, deponeres eller forsvinder over landets grænser. De er pt. i gang med at bygge et vaskeanlæg, som kan rengøre og bearbejde den plast, der forurenes med organisk materiale f.eks. fra vores husholdning. Plasten kan efterfølgende genanvendes til produktion af nye produkter. Det er super aktuelt, idet der fra politisk side lægges op til, at mere post consumer plast skal genanvendes. Dansk affaldsminimering behandler også kompositter og hårdt/blødt plast, der kværnes og sorteres til gen­an­ven­delse.

Efterfølgende var det Morten Gantris Sørensen fra H.J.Hansen Genvindingsindustri, der fortalte om håndtering og værdiskabelse af kompositaffald. Hos H.J.Hansen Genvindingsindustri modtager de årligt ca. 1.000 tons glasfiberaffald, som de neddeler og som efterfølgende anvendes i cementproduktion og i støjskærme. De har deltaget i flere udviklingsprojekter omhandlende genanvendelse af kompositter, og har qua dette en del erfaring med neddeling og sortering. Der bliver stadig stigende mængder kompositaffald i takt med at eksempelvis vindmøllevinger bliver udtjente, så det er yderst aktuelt at få fundet nye anven­del­ses­­muligheder for denne affaldsfraktion.

Efter frokosten, hvor der blev debatteret ivrigt, berettede Hülya Ucar fra Aalborg Universitet om sin meget spændende forskning omhandlende omdannelse af fiberforstærkede plastkompositter til værdifulde produkter vha. solvolyse. Hülya Ucar fortalte om Nær- og superkritisk teknologi, om sine forsøg og meget lovende resultater. Hülya Ucar har vist, at kompositaffald, ved en meget rentabel proces, kan omdannes til en værdifuld olie med egenskaber, der er meget lignende råolie fra Nordsøen. Udover olien kan fibrene fra kompositten ligeledes genbruges. Der er således et stort potentiale, hvis denne proces kan opskaleres til industriel anvendelse.

Stefanie Bondy Jørgensen fra Styrelsen for forskning og uddannelse fortalte om, hvordan det europæiske program Horizon 2020 er opbygget, og hvilke Calls der kan være interessante for både private og offentlige at se nærmere på, hvis man arbejder med plast, miljø og cirkulær økonomi.

Stefanie fortalte om, hvad EU forventer, for eventuelt at bakke op om ens projekt. Der skal være tale om ny viden eller teknologi ”beyond state-of-the-art”, samarbejde mellem erhvervsliv, forskere og andre aktører med inte­res­se i projektets udkomme, projektresultater der understøtter EU-politikker såsom sunde borgere, kon­kurren­ce­dygtig økonomi, jobskabelse og bæredygtighed, Europæiske/internationale projekter samt tvær­dis­ci­pli­næ­re projekter med fokus på slutbrugeren.

I Stefanies præsentation var ligeledes mange oplysninger om, hvor man kan finde mere information og få yderligere hjælp.

Thomas Jensen fra det syddanske EU kontor, SDEO, fulgte op med en præsentation om, hvordan man får hjælp til partnersøgning til EU projekter samt information om fundingmuligheder. Thomas fortalte om SDEOs aktiviteter og ydelser, om flere af programmerne under H2020, og om hvad man kan få ud af at søge funding under programmet. Evalueringer fra tidligere funding modtagere viser, at disse før deres involvering i EU projektet mente, at midlerne var det vigtigste, efterfulgt af netværk og viden, mens de alle efterfølgende var af den opfattelse, at netværket var det vigtigste, da dette åbnede mange nye muligheder.

Sidste mand på podiet var Hans Axel Christensen fra Plastix, som meget levende berettede om deres mangeårige arbejde med plastaffald i form af fiskenet. De har haft brug for mange midler for at kunne håndtere og omdanne fiskenettene til granulat til nye produkter. Han fortalte om sortering, studier om kom­pa­bilitet af forskellige plasttyper og om mulighederne for afsætning af det fremstillede granulat.

Slutteligt var der mulighed for at debattere og for at få en personlig snak med de mange indlægsholdere eller med de øvrige deltagere.

Vi beklager, at der ikke var plads til alle, der ønskede at deltage i workshoppen. Om muligt vil vi afholde et lignende arrangement, når ”Den Danske Plast handlingsplan” foreligger.

Billeder fra dagen ses herunder:

En film af Quantafuel blev præsenteret af foredragsholder Hanne Risgaard, Rådgivende Ingeniør og Miljøchef Quantafuel

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger