13. december 2018 – Temadag om affaldssortering

I det smukke Københavns Rådhus var DMN medarrangør af årets 2. temadag omkring ”Ensartet affaldssortering med fokus på plast – input fra hele værdikæden” og vi havde selv et indlæg på dagen med temaet ”Genanvendelighed af husstandsindsamlet plast”.

Efter flere indlæg blev der om eftermiddagen lavet workshop over dagens tema. Efter mødet blev der lavet en samlet udgave af input fra de 2 møder (1. møde var 6/2 i Aarhus) og det blev til følgende anbefalinger:

  1. Det anbefales, at de plasttyper, der må sorteres som husholdningsplast, er ens i alle landets kommuner. Der skal altså etableres en fælles definition for husholdningsplast, så borgere ikke skal tage højde for variationer fra kommune til kommune.
  2. Borgerne skal udsortere i så få fraktioner som muligt. Derfor anbefales det, at al husholdningsplast (både blød og hård plast) sorteres samlet hos borgerne, mens finsortering af plasttyper skal ske på sorteringsanlæg.
  3. Det anbefales at samtlige danske kommuner anvender det fælles piktogramsystem udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen. Piktogramsystemet anvendes allerede af over 60 danske kommuner.
  4. Sortering af husholdningsplast skal ske så tæt på den enkelte borger som muligt, og som udgangspunkt indsamles via henteordninger. Bringeordninger kan anvendes som supplement i tilfælde hvor lokale forhold ikke muliggør en henteordning.
  5. Der skal arbejdes aktivt med etablering af incitamentsstrukturer der gør, at det kan betale sig for borgerne at sortere. Eksempelvis kan der oprettes ét affaldsgebyr på afhentning af restaffald og et billigere gebyr på afhentning af genanvendelige fraktioner herunder plast. Et andet eksempel på anvendelse af incitamenter kan være en udvidelse af pantsystemet, så denne også indeholder andre plastprodukter og -typer.
  6. Der skal ske en øget kommunikation om affaldssortering generelt, herunder også om udbyttet (økonomisk og miljømæssigt) ved at frasortere plast i husholdningerne. Der skal oprettes fælles nationale og lokale succeshistorier som illustrerer cirkulære principper.
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger